BẢNG TUYÊN NGÔN SỨ MỆNH CÔNG TY TRẦN DƯƠNG

1/ Đối với khách hàng.

  • Cung cấp sản phẩm an toàn, chất lượng cao và đúng giá thành đến khách hàng.
  • Đảm bảo uy tín, thực hiện tốt cam kết với khách hàng.
  • Cung cấp dịch vụ tận tâm nhất với khách hàng.

2/ Đối với nhân viên.

  • Công nhận các giá trị của nhân viên bằng cách tạo một khuôn khổ tuyển dụng cho phép họ cảm thấy thỏa mãn khi hoàn thành công việc.
  • Tạo môi trường làm việc vui vẻ, trong sạch. Tạo sự hài lòng trong công việc và cơ hội tiến thân cũng như các phương tiện để chia sẻ thành công của công ty.
  • Đảm bảo đời sống tốt đối với CBCNV. Hướng đến và duy trì đạo sống tốt đẹp.

3/ Đối với cổ đông.

Tạo ra lợi nhuận một cách công bằng trong sạch dựa trên hoạt động hiện tại để thực hiện các nghĩa vụ/ cam kết, duy trì tăng trưởng và đạt mục tiêu.

4/ Đối với đối tác.

  • Bảo vệ quyền sáng chế- phát minh của các đối tác.
  • Xây dựng mối quan hệ tin cậy, uy tín, hợp tác cùng phát triển bền vững.

5/ Đối với xã hội.

  • Hoàn thành tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp.
  • Luôn ý thức lợi ích của Trần Dương gắn liền với lợi ích xã hội và những hoạt động đóng góp cho xã hội là một phần trách nhiệm của Trần Dương với cộng đồng.

logo